SUPERTEX

SUPERTEX

Sort by

HV20720PJ

US$130.74
 •  
 • HV20720PJ

Datecode:2004 Status:N/A

HV823LG M-908

US$3.86
 •  
 • HV823LG M-908

Datecode:2000 Status:N/A

HV9923N3-G

US$2.36
 •  
 • HV9923N3-G

Datecode:2006 Status:RoHS

HV9922N3-G

US$2.72
 •  
 • HV9922N3-G

Datecode:2007 Status:RoHS

HV9922N8-G

US$2.72
 •  
 • HV9922N8-G

Datecode:2006 Status:RoHS

MD1210K6

US$1.66
 •  
 • MD1210K6

Datecode:2005 Status:N/A

CL2N3

US$1.13
 •  
 • CL2N3

Datecode:2005 Status:N/A

LR8N3

US$1.38
 •  
 • LR8N3

Datecode:2003 Status:N/A

HV826MG

US$1.66
 •  
 • HV826MG

Datecode:2001 Status:N/A

VP0109N3

US$1.51
 •  
 • VP0109N3

Datecode:1995+ Status:N/A

HV5530PG

US$7.98
 •  
 • HV5530PG

Datecode:2000 Status:N/A

VP2110K1

US$1.13
 •  
 • VP2110K1

Datecode:2001 Status:N/A

VN2110K1

US$1.13
 •  
 • VN2110K1

Datecode:1999 Status:N/A

TN5325N3

US$1.51
 •  
 • TN5325N3

Datecode:2000 Status:N/A

TN2540N8

US$1.51
 •  
 • TN2540N8

Datecode:1999 Status:N/A

SR037SG

US$1.93
 •  
 • SR037SG

Datecode:2005 Status:N/A

HV9921N3-G

US$1.66
 •  
 • HV9921N3-G

Datecode:2005 Status:N/A

HV857MG

US$2.48
 •  
 • HV857MG

Datecode:2004 Status:N/A

HV809LG

US$2.72
 •  
 • HV809LG

Datecode:2004 Status:N/A

HV5530PJ-G-M903

US$5.81
 •  
 • HV5530PJ-G-M903

Datecode:2005 Status:N/A